O jednostce

Dzienny Dom Pomocy jest jednostką budżetową i działa jako jednostka organizacyjna miasta Mikołów. Prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem miasta na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych, a środki finansowe uzyskuje z dotacji z budżetu miasta oraz innych dochodów przewidzianych prawem. Mienie Dziennego Domu Pomocy stanowią środki trwałe, środki obrotowe oraz wartości niematerialne niezbędne do prowadzenia działalności statutowej.

Pracą ośrodka kieruje kierownik, który nim zarządza oraz ustala organizację wewnętrzną i reprezentuje jednostkę na zewnątrz, sprawuje nadzór nad powierzonym majątkiem oraz tworzy warunki do realizacji zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym.

Szczegółowe zasady i tryb działania Dziennego Domu Pomocy określa regulamin organizacyjny.

Pobierz regulamin

 link do statutu DDP

Dzienny Dom Pomocy w Mikołowie jest placówką wsparcia dziennego. Podstawą przyjęcia do niego jest decyzja wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na wniosek osoby zainteresowanej po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.

Powodem przyznania świadczeń w DDP jest:

  • wiek,

  • choroba,

  • samotność,

  • niepełnosprawność,

  • niezaradność życiowa.


Dzienny Dom Pomocy sprawuje funkcję instytucjonalnej i środowiskowej pomocy społecznej traktując człowieka holistycznie oraz oddziałując na niego w formie społecznej, fizycznej oraz psychicznej.